Informatie

In september 2010 is de door de NVAO (Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie) geaccrediteerde Bacheloropleiding Medische Hulpverlening gestart aan de Hogeschool Utrecht en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen op verzoek van het werkveld om een dreigend tekort aan arbeidskrachten in de gezondheidszorg te voorkomen.De vierjarige Hbo opleiding legt in de eerste twee jaar een gemeenschappelijke brede basis met onder andere theorie en praktische vaardigheden van anatomie, (patho)fysiologie, farmacologie, communicatie en verpleegkundige handelingen. In de opleiding komen de CanMEDS competenties uitgebreid aan de orde. Hierdoor is de Bachelor Medisch Hulpverlener opgeleid in onder andere:

vakinhoudelijk handelen
communicatie
maatschappelijk handelen
samenwerken
organisatie
kennis en wetenschap
professionaliteit
De Bachelor Medisch Hulpverlener beschikt over een brede medische basiskennis waarbij de kern telkens is het diagnosticeren en bewaken van de gezondheidstoestand van de patiënt en therapeutisch handelen. In de laatste twee jaar van de opleiding kiest de student een afstudeerrichting uit een van de verschillende keuzemogelijkheden (spoedeisende hulp, ambulancezorg, anesthesie, operatieve zorg en cardio-diagnostiek) en loopt zijn of haar stages in het werkveld van deze afstudeerrichting. In 2012 is ook de Hogeschool Rotterdam gestart met de Bacheloropleiding Medisch Hulpverlening.

Opleidingsinstituten
Hogeschool Utrecht
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Hogeschool Rotterdam

Documenten

EPA – Landelijk Handboek Praktijkleren (2024)
Competentieprofiel – Landelijk Overleg BMH
Body of Knowlegde and Skill – Landelijk Overleg BMH
Duale opleiding voor Ambulance chauffeurs – Hogeschool Utrecht

Tijdens uw bezoek aan het ziekenhuis of uw ervaring met de ambulancedienst is het u misschien opgevallen dat uw hulpverlener zich voorstelde als ‘Medisch Hulpverlener’. Mogelijk had u nog niet van dit beroep gehoord en bent u al zoekende terecht gekomen op deze pagina.
Magazine PLUS schreef een mooi stuk over de verschillende nieuwe hulpverleners aan uw ziekenhuisbed.

Opleiding

De Medisch Hulpverlener is een nieuwe beroepsgroep in de zorg. In 2010 is vanuit de Hogeschool Utrecht en de Hogeschool Arnhem Nijmegen de nieuwe Bachelor Medisch Hulpverlening gestart. In 2012 startte ook de Hogeschool van Rotterdam met het aanbieden van de opleiding. De BMH is een 4-jarige hbo-opleiding die opleidt tot verschillende functies binnen de gezondheidszorg.

Na een brede basisopleiding in de acute-, diagnostische- en interventiezorg van 2 jaar kiezen de studenten een uitstroomrichting. Dit kan zijn medisch hulpverlener Anesthesie, medisch hulpverlener operatieve zorg, medisch hulpverlener Spoedeisende Hulp, medisch hulpverlener Ambulance of medisch hulpverlener Cardiodiagnostiek. In de tweede helft van de studie wordt de Medisch Hulpverlener specialistisch opgeleid voor de gekozen richting. U kunt de Medisch Hulpverlener dus tegenkomen op de operatiekamers, de Spoedeisende Hulp, de ambulance, de Eerste Harthulp, CCU, hartfunctieafdeling en de catheterisatiekamers.

De Medisch Hulpverlener is via een andere weg opgeleid dan de traditionele verpleegkundige maar voert uiteindelijk dezelfde werkzaamheden uit als de gespecialiseerde verpleegkundige collega’s. U zult dus geen verschil merken in werkzaamheden.

Voorbehouden handelingen

De Medisch Hulpverlener mag dezelfde voorbehouden handelingen uitvoeren als de verpleegkundige. Denk hierbij aan het prikken van een infuus of het inbrengen van een maagsonde. De verpleegkundige is hiervoor opgenomen in artikel 3 van de Wet op de Beroepen In de Gezondheidszorg (BIG). Omdat de Medisch Hulpverlener nog een jong beroep is loopt er op dit moment een wetstraject om dit beroep ook in artikel 3 van de wet BIG te plaatsen.

Meer informatie

Heeft u vragen over dit nieuwe beroep? Vraag het uw hulpverlener of mail naar info@nvbmh.nl

Sinds 2014 zijn Medisch Hulpverleners werkzaam in de gezondheidszorg. Deze Medisch Hulpverleners zijn werkzaam binnen een specifiek domein van medische hulp- en dienstverlening. Deze domeinen bevinden zich vooralsnog in de acute-, interventie- of diagnostische zorg. De Medisch Hulpverlener werkt onder supervisie van en op verwijzing door, of in directe samenwerking met een medicus. Binnen de sector ambulancezorg is dat echter niet het geval. Daar werkt een Medisch Hulpverlener zelfstandig volgens het geldende Landelijk Protocol Ambulancezorg (LPA). De Medisch Hulpverlener werkt samen met onder andere medisch specialisten, arts-assistenten, Physician Assistants, Verpleegkundig Specialisten, (gespecialiseerde) verpleegkundigen en paramedici.

Doel van het beroep

Het doel van het beroep Medisch Hulpverlener is bijdragen aan de kwaliteit en continuïteit van de zorgverlening binnen het specifieke domein waarin de Medisch Hulpverlener is opgeleid. De Medisch Hulpverlener is ondersteunend en kan zo nodig zelfstandig werkzaam zijn in het geneeskundige proces van acute zorg, interventiezorg of diagnostiek. De kern van het beroep Medisch Hulpverlener is diagnostisch onderzoek verrichten, de gezondheidstoestand van de patiënt bewaken en zo nodig therapeutisch handelen. Concreet behoren tot de taken van de Medisch Hulpverlener: het onderzoeken, monitoren, behandelen, begeleiden van en communiceren met alle patiënten met alle aandoeningen binnen het (medisch) vakgebied. De Medisch Hulpverlener verricht praktijkonderzoek, draagt bij aan wetenschappelijk onderzoek, vergroot kennis binnen het vakgebied en professionaliseert de beroepsuitoefening.

Bacheloropleiding Medische Hulpverlening

De Medisch Hulpverlener beschikt over het getuigschrift Bachelor Medische Hulpverlening, een door de Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) erkende HBO- bacheloropleiding. Deze bacheloropleiding wordt anno 2018 verzorgd door de Hogeschool Utrecht, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Hogeschool Rotterdam en is een vierjarige voltijd opleiding. Hoe de opleiding tot Medisch Hulpverlener in elkaar steekt kunt u op de website van de HUHR en de HAN vinden.

Medisch Hulpverlener in de gezondheidszorg

De Medisch Hulpverlener is op een andere manier opgeleid dan via de opleidingen die tot dusver bekend zijn in de gezondheidszorg. Daar kleven voor- en nadelen aan. Een Medisch Hulpverlener heeft kennis en beschikt over vaardigheden die bij de andere opleidingen minder worden belicht en andersom. De Medisch Hulpverlener heeft een brede theoretische basis, is bekend met Evidence Based Practice (EBP) en met geprotocolleerd handelen. Een nadeel is de beperkte werkervaring als startende beroepsbeoefenaar. Doordat de Bacheloropleiding Medische Hulpverlening een dagopleiding is, volgen de studenten stages in het werkveld. Het routinematig handelen moet dan nog worden ontwikkeld door het opdoen van werkervaring. De meeste studenten zijn (relatief) jong na diplomering. Zij hebben echter een frisse kijk op de gezondheidszorg en op de beroepsuitoefening. Veel ziekenhuizen en RAV’en bieden de net afgestudeerde Medisch Hulpverlener een traineeship van 6-12 maanden om deze werkervaring op te kunnen bouwen. De Medisch Hulpverlener werkt volgens een beroepsprofiel en de daarop aanvullende beroepscode. Deze beroepscode beschrijft de gemeenschappelijke normen, waarden en gedragsregels die gelden voor de Medisch Hulpverlener. Deze gedragsregels dienen als richtlijn voor de Medisch Hulpverlener. De werkzaamheden van de Medisch Hulpverlener staan beschreven in het beroepsprofiel. De beroepscode is een aanvulling op het beroepsprofiel.

Wettelijke kaders

Tot mei 2022 was de Medisch Hulpverlener opgenomen in een experimenteertraject conform Artikel 36a van de Wet BIG. Voor een periode van vijf jaar was de Medisch Hulpverlener opgenomen in een experimenteertraject van de Wet BIG waarin de Medisch Hulpverlener zelfstandig voorbehouden handelingen mocht verrichten. Van 1 januari 2019 tot 1 mei 2022 waren de afgestudeerde Medisch Hulpverleners verplicht zich te registreren in het tijdelijk BIGregister. Een onafhankelijk instituut begeleidt het experimenteertraject en evalueerde het traject na vijf jaar. Daarna nam de Minister het besluit om de Medisch Hulpverlener in de Wet BIG op te nemen. Deze wet wordt momenteel vorm gegeven. In de tussentijd kan de Medisch Hulpverlener zijn werkzaamheden uitvoeren volgens de in de bovenstaande brief uitgelegde regelingen.

Kwaliteitsregister

Om de kwaliteit van de Medisch Hulpverlener in Nederland te waarborgen, richtte de Nederlandse Vereniging voor Bachelor Medisch Hulpverleners (NVBMH) een Kwaliteitsregister in. Alle Medisch Hulpverleners die binnen hun reguliere werkzaamheden voorbehouden handelingen verrichten, dienen zich hierin te registreren. Het Kwaliteitsregister is terug te vinden op www.nvbmh.nl. Hierin registreren de Medisch Hulpverleners accreditatiepunten. Met 200 punten in 5 jaar kunnen zij in aanmerking komen voor herregistratie in dit register. Op deze manier wil de NVBMH de kwaliteit en deskundigheid van de Medisch Hulpverlener bevorderen.

Wet BIG

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft in februari 2022 het besluit genomen om de medisch hulverlener met een functioneel zelfstandige bevoegdheid op te nemen in de Wet BIG, artikel 3.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zal daarmee de titel Medisch Hulpverlener beschermen bij of krachtens de Wet BIG en de Medisch Hulpverlener een functioneel zelfstandige bevoegdheid toe te kennen ten aanzien van de volgende voorbehouden handelingen:

  • het geven van een subcutane, intramusculaire of intraveneuze injectie;
  • het verrichten van een katheterisatie van de blaas bij volwassenen alsmede het inbrengen van een maagsonde of een infuus;
  • het verrichten van een venapunctie;
  • het verrichten van electieve cardioversie;
  • het verrichten van de volgende handelingen in het kader van acute zorg:
  • het toepassen van defibrillatie;
  • het in-, of extuberen van de luchtpijp met een orale of nasale tube;
  • het toepassen van een drainagepunctie bij een spanningspneumothorax.

Beroepsprofiel

De Medisch Hulpverlener werkt volgens een beroepsprofiel en de daarop aanvullende beroepscode. Deze beroepscode beschrijft de gemeenschappelijke normen, waarden en gedragsregels die gelden voor de Medisch Hulpverlener. Deze gedragsregels dienen als richtlijn voor de Medisch Hulpverlener. De werkzaamheden van de Medisch Hulpverlener staan beschreven in het beroepsprofiel. De beroepscode is een aanvulling op het beroepsprofiel.

Traineeship

Bij het in dienst nemen van een Medisch Hulpverlener starten veel werkgevers met een traineeship. Dit traineeship is maatwerk per ziekenhuis of ambulancedienst omdat per organisatie verschillende vaardigheden worden verwacht en omdat de Medisch Hulpverleners ieder op hun eigen niveau en manier uit de opleiding stromen. Zij hebben allen de vastgelegde basiskennis en vaardigheden om een diploma te kunnen ontvangen maar hebben verschillende stages gelopen in verschillende organisaties. Wilt u een Medisch Hulpverlener in dienst nemen? Dan kunt u de NVBMH om informatie vragen, aangepast op uw situatie. Ook kunt u bij ziekenhuizen en RAV’en in de buurt vragen hoe zij dit hebben aangepakt.
De meeste traineeships duren 6 tot 12 maanden, afhankelijk van de verantwoordelijkheid in de functie en het niveau van de Medisch Hulpverlener. In dit traineeship wordt bekeken op welke vlakken de Medisch Hulpverlener nog aanvullende kennis en vaardigheden nodig heeft om uiteindelijk als zelfstandig zorgprofessional aan de slag te gaan.

Salaris

De Bachelor Medisch Hulpverlener wordt ingeschaald volgende de functie van de organisatie en volgende de geldende afspraken binnen de CAO van uw organisatie.

Meer informatie

Wilt u meer weten over (het in dienst nemen van) de Bachelor Medisch Hulpverlener? Mail ons dan op info@nvbmh.nl

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NVBMH.

Contact opnemen?