Sectorale standaard traineeships SEH definitief

Meer dan een jaar is er door de NVBMH, NVSHV (SEH-verpleegkundigen) en NVSHA (SEH-artsen) gewerkt aan een sectorale standaard traineeship op de SEH. Met deze sectorale standaard wordt een standaard traineeship geschetst waarmee de Medisch Hulpverlener kan worden ingewerkt op de SEH.

Eerder al werd een sectoraal kader traineeships ambulancezorg geschreven in samenwerking met AZN (AmbulanceZorg Nederland). Anders dan op de ambulancezorg wordt op de verschillende SEH’s met verschillende protocollen en een wisselend patiëntenaanbod gewerkt. Vandaar dat gekozen is voor een standaard en geen kader. Dit geeft het document voor de SEH een vrijer karakter en kan het gebruikt worden ter inspiratie voor SEH’s die aan de slag gaan met de BMH.

Wij danken de NVSHV en NVSHA voor de samenwerking in dit traject.

DOWNLOAD Sectorale Standaard Traineeships SEH

SAMENVATTING van de standaard
In deze sectorale standaard traineetrajecten bachelor medisch hulpverleners SEH beschrijven de beroepsorganisaties NVBMH, NVSHA en NVSHV op welke wijze een afdeling SEH een  traineeprogramma kan inrichten voor een bachelor medisch hulpverlener die als beroepsbeoefenaar start binnen de spoedeisende hulpverlening. Kwaliteit en de veiligheid van zorg voor de patiënt
staan daarin centraal. De sectorale standaard traineetrajecten BMH-SEH beroept zich daarbij op een aantal landelijke rapporten en sectoraal beschreven kaders en uitgangspunten met betrekking tot dit soort processen. De drie betrokken beroepsorganisaties vinden elkaar in de beschrijving van een traineeprogramma voor startende bachelor medisch hulpverleners binnen de afdelingen SEH. Het doel van de beschrijving is een eenduidige uitstroom te creëren, een brede inzetbaarheid van de bachelor medisch hulpverlener te borgen en de kwaliteit van diens inzet op de afdeling SEH zo breed als mogelijk te monitoren.

De sectorale standaard traineetrajecten bachelor medisch hulpverleners SEH licht het beroepsprofiel, de opleidingsstructuur en de positie van de bachelor medisch hulpverlener toe. De standaard beschrijft de reikwijdte van de zelfstandige bevoegdheid van de bachelor medisch hulpverlener die voor een periode van vijf jaar is vastgelegd op basis van de Algemene Maatregel van Bestuur, Artikel 36a Wet BIG BMH. Deze bevoegdheid verplicht de bachelor medisch hulpverlener te voldoen aan een aantal beroepsvereisten van kennis en vaardigheden die zijn vastgelegd in het door de beroepsvereniging vastgestelde beroepsprofiel. De bachelor medisch hulpverlener schrijft zich daartoe in bij het Kwaliteitsregister van de NVBMH alsook in het daartoe opengestelde BIG-register. Mede gelet het belang van samenwerking binnen de keten van acute zorg verdient ook de context van de SEH waarbinnen het traineetraject van de bachelor medisch hulpverlener zich afspeelt, bijzondere aandacht.

Op basis van een in te richten traineeprogramma kan de trainee bachelor medisch hulpverlener als beginnend beroepsbeoefenaar SEH voldoende praktijkervaring opdoen. Deze praktijkervaring is niet alleen gericht op werkzaamheden binnen de afdeling SEH maar ook binnen relevante andere afdelingen in het ziekenhuis. Van belang zijn daarin het opdoen van ervaring op de gebieden van care en cure en op het gebied van samenwerking binnen een multidisciplinair team. Het voorgestelde traineeprogramma beschrijft de randvoorwaarden waaraan het traineetraject BMH-SEH zou moeten voldoen alsook de noodzakelijk geachte begeleidingsstructuur en de programmaopbouw. Een indeling van de traineeperioden in de tijd biedt overzicht in de afdelingen waarbinnen de praktijkervaring kan worden opgedaan en de noodzakelijk geachte ‘vlieguren’ kunnen worden doorlopen. Het uiteindelijk doel van het traineeprogramma voor de bachelor medisch hulpverlener is de zelfstandige coördinatie en organisatie van zorg binnen de SEH waarin adequate triage, zorg voor hoogcomplexe patiënten en opbouw in complexiteit sturende elementen zijn. Rekening houdend met bestaande verschillen tussen de diverse afdelingen SEH en gelet reeds opgedane ervaringen met startende bachelor medisch hulpverleners SEH, adviseert de sectorale standaard een traineetraject dat negen maanden kan beslaan.

Nog geen reacties

Uw reactie

Velden voorzien van een * zijn verplicht

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NVBMH.

Contact opnemen?