FAQ

Q&A – BMH en de Wet BIG

Korte versie:
Deze BIG-geregistreerde beroepsgroep krijgt mogelijk de naam:
Medisch Hulpverlener Acute Zorg.
Op 1 mei 2022 stopte onze experimentele status en verdwenen we tijdelijk uit de Wet BIG en het BIG-register. De BMH Acute Zorg wordt opnieuw opgenomen in het register zodra we werkelijk in de Wet BIG zijn opgenomen in 2024.
Alle medisch hulpverleners kunnen hun werkzaamheden na 1 mei voortzetten op dezelfde manier als in de geregistreerde periode.
Het werkveld, ministerie én de inspectie zijn het hierover eens. Zie hiervoor deze brief . Vragen vanuit jou of je werkgever zijn van harte welkom via info@nvbmh.nl

Waarom geen zelfstandige bevoegdheid?
De BMH is voor 5 jaar als experiment geplaatst in artikel 36a van de Wet BIG in mei 2017. Dit experimenteerartikel geeft enkel ruimte voor een zelfstandige bevoegdheid. Er mag in dit kader niet geëxperimenteerd worden met een functionele of functioneel zelfstandige bevoegdheid.
Het was ooit de bedoeling dat verpleegkundigen (in de acute zorg) ook een zelfstandige bevoegdheid zouden krijgen; het was daarom logisch om ook de BMH hierop aan te laten sluiten. De herziening van de Wet BIG waarin dit beschreven zou staan is echter niet doorgegaan. Op dit moment maakt dat het onhandig als de BMH een andere bevoegdheid zou hebben dan de verpleegkundige.
De NVBMH heeft richting het ministerie van VWS, partners in het werkveld en de Tweede Kamer steeds aangegeven dat de keuze voor een functioneel zelfstandige bevoegdheid een gemiste kans is. Enkele partners in het werkveld zijn het met ons eens. Er is echter onvoldoende draagvlak om samen met ons te blijven strijden voor die zelfstandige bevoegdheid. Omdat het ons niet belemmert in het dagelijks werk (zie volgende vraag) en we geen medestanders hebben in deze strijd zien wij onvoldoende reden om dit besluit te veranderen.
Wat betekent de functioneel zelfstandige bevoegdheid?
De Wet BIG beschrijft hoe een zorgprofessional zich moet gedragen. In artikel 3 staan alle beroepen die deze wet moeten volgen. Je vindt hier zelfstandig bevoegde professionals zoals de arts of verloskundige en functioneel bevoegde professionals zoals de verpleegkundige. In artikel 35 en 38 staat beschreven dat de zelfstandig bevoegde professional opdrachten mag uitdelen aan een bekwaam iemand. En dat een functioneel bevoegd iemand, mits bekwaam, opdrachten mag aannemen van een zelfstandig bevoegde professional. Hierbij moet altijd tussenkomst mogelijk zijn.
Omdat het niet altijd mogelijk is om tussenkomst te bieden is er een extra besluit beschreven waarin staat wanneer tussenkomst niet nodig is. In dit ‘besluit functionele zelfstandigheid’ staat voor functioneel bevoegde zorgprofessionals beschreven welke handelingen zij in opdracht van een zelfstandig bevoegde mogen uitvoeren zonder tussenkomst. Er is een artikel voor de verpleegkundige (injectie en catheterisatie) en een extra artikel voor de ambulanceverpleegkundige (bv coniotomie). De Medisch Hulpverlener Acute Zorg wordt hierin opgenomen met dezelfde handelingen als de Ambulanceverpleegkundige.
Extra info: hierbij wordt de ‘electieve cardioversie’ veranderd in ‘cardioversie’ aangezien deze juist vaak in spoedsetting (en dus niet electief) wordt gedaan.
Kortom; wij kunnen via deze wegen ons beroep uitoefenen zoals ook onze directe collega’s dat doen. En zoals we feitelijk de afgelopen 5 jaar ons werk hebben kunnen doen.
Mag ik mijn werk doen na 1 mei?
Ja, volgens artikel 35 en 38 van de Wet BIG én het besluit functionele zelfstandigheid mag je als Medisch Hulpverlener in elk werkveld de handelingen doen waarvoor je bekwaam bent. Je bevoegdheid vervalt en loopt via je zelfstandig bevoegde collega’s. Op de ambulancedienst wordt dat versterkt door middel van het LPA en de MMA.
Dit is uitgebreid besproken met VWS, de verenigingen van ziekenhuizen NFU en NVZ, Ambulancezorg Nederland, de vereniging voor MMA’s (NVMMA) en de inspectie.
Er is dus geen enkele zorg over jouw functioneren na 1 mei. Daarnaast heeft de inspectie aan VWS aangegeven dat zij het gedogen dat stagiairs handelingen doen in de patiëntenzorg onder begeleiding van BMH, (a)vplk, PA, VS en arts. Om dit te verankeren moeten nog enkele wetten en regels worden aangepast. Echter is direct van toepassing dat er in de praktijk geleerd mag worden.
Hoe ziet het verdere wetstraject eruit?
De minister heeft een besluit gemaakt wat door het kabinet is goedgekeurd. Nu volgt een wetstraject. Daarin worden burgers, maar vooral ook andere beroepsverenigingen en zorg-organisaties gevraagd om hun mening over dit besluit. Dit alles wordt meegenomen in de uiteindelijke wetstekst. Die wetstekst gaat langs de Raad van State, de ministerraad en de Tweede- en Eerste Kamer. Pas daarna ondertekent de koning de nieuwe wet en zijn we officieel opgenomen. Op dat moment kunnen de Medisch Hulpverleners Acute Zorg opnieuw een aanvraag doen om in de het BIG-register te worden opgenomen. Hiervoor is het belangrijk dat je je afstudeerrichting/werkervaringsplek kan aantonen.
 Wanneer mogen we ons weer inschrijven in het BIG-register?
Zodra de Wet is ingestemd in de Tweede- en Eerste Kamer ondertekent de Koning de nieuwe wet en zijn wij officieel opgenomen. Dan gaat ook het BIG-register weer voor ons open. Je registreert je dan op dezelfde manier als in het tijdelijk register. Het CIBG communiceert hier heel duidelijk over en de NVBMH kan je uiteraard ook helpen.
Geen zorgen over de kosten; deze kan je declareren bij je werkgever.
Zijn er nog mogelijkheden om het besluit aan te passen?
Jazeker. Het voorstel van de minister maakt de opzet van de Wet 95% zeker. Dat betekent dat we alvast blij kunnen zijn met dit besluit. Het betekent ook dat er ruimte is om kleine verbeteringen voor elkaar te krijgen in de route van voorstel naar wet.
Elke BMH’er kan reageren op de consultatie die het ministerie van VWS gaat uitzetten. Wij zullen deze uiteraard met jullie delen zodra deze open komt te staan. In de tussentijd doen wij als NVBMH ons best om goed contact te houden met de betrokken werkvelden zodat zij ook reageren op de consultatie met voor ons gunstige reacties. Hierin kan jij ook bijdragen door je collega’s op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en de noodzaak van ons bestaan duidelijk te maken. Zij verwoorden dat hopelijk dan bij hun eigen verenigingen, wat weer terugkomt in de reacties en contacten.
Na de consultatie bestaat er ook nog invloed voor ons als vereniging. Deze ligt voornamelijk bij de Tweede Kamer. Wij zijn in contact met Kamerleden en doen ons best dat uit te breiden naar mate wij relevanter worden voor de agenda van de Tweede Kamer. Zo is er op 11 mei een debat waarin wij mogelijk ter sprake komen. We voorzien de Kamerleden en het ministerie van de juiste informatie om gedegen beslissingen te maken in het wetstraject. Hierin bestaat de kans dat enkele van onze argumenten worden opgepikt en zorgen voor verandering van het besluit. Let op! Er wordt uiteraard ook geluisterd naar andere partijen en dat maakt dat het ook nog kan tegenvallen wat het uiteindelijk besluit wordt. Wij doen ons best de juiste informatie vindbaar te maken en te delen. Help ons mee door berichten te plaatsen over jouw werk en door onze berichten/filmpjes te delen.
Welke studiekeuze moet ik nu maken?
Ten eerste; volg je hart. Kies voor het vakgebied waar jouw hart sneller  van gaat kloppen. Zoals hierboven uitgelegd kan elke BMH’er in elk werkveld zijn werk blijven uitvoeren zoals dat nu ook gebeurt. Met of zonder Wet BIG.
Waar je eventueel op zou kunnen letten; afstuderen op de Anesthesie maakt het lastig om op een later tijdstip over te stappen naar de SEH of ambulance vanwege het ontbreken van de BIG-registratie. Weet je al zeker dat je breed inzetbaar wil blijven in de gehele acute zorg? Dan is dit een extra overweging waard.
De NVBMH is met het ministerie van VWS in gesprek om dit gat te dichten. Ben jij een BMH Anesthesie met de ambitie om van vakgebied te wisselen? Laat het ons weten; wij hebben cijfers en verhalen nodig om ons punt te kunnen maken richting VWS.
Wat wordt de nieuwe naam?
Na overleg in onze ALV’s, rondvraag en recent onze poll in de sociale media zijn we tot de werktitel Medisch Hulpverlener Acute Zorg gekomen. Deze titel moet nog goedgekeurd worden door de juristen van het ministerie van VWS. Het is pas officieel wanneer de wet wordt ingestemd en ondertekend. Er is wat ons betreft nog ruimte om deze naam aan te passen; wij legden deze naam op 2 juni 2022 in onze ALV definitief aan jullie voor. Hier is ingestemd met dit voorstel. De naam is in een brief naar de Minister aangeboden.
Wat gebeurt er met de BMH op de IC?
Inmiddels zijn 2 medisch hulpverleners werkzaam op een IC. De Hogeschool Utrecht heeft al een minor geschreven voor de IC. In Nijmegen loopt een student stage op de IC en ook vanuit Utrecht is dat al eens gebeurd. In Rotterdam wordt ook samengewerkt met de IC in een lintstage in het Erasmus MC. Wij peilden onder studenten en BMH’ers en ontdekten dat velen van jullie interesse hebben in deze uitstroomrichting. Verschillende ziekenhuizen zijn enthousiast over de mogelijkheden om de BMH op de afdeling in te werken.
De verschillende beroepsverenigingen in het werkveld IC zijn geconsulteerd, velen vinden dit een interessant idee.
De NVBMH ziet dankzij dit alles een mooie kans om de BMH op de IC te laten uitstromen. Gesprekken om dit in goede banen te leiden, met alle hogescholen en ziekenhuizen samen, worden gevoerd.
Het is belangrijk dat de BMH’er die wil afstuderen op de IC een diploma ontvangt wat uiteindelijk toegang geeft tot de wet BIG: de uitstroomrichting Acute Zorg.
Tot slot
De NVBMH kan wel wat extra handjes gebruiken. Om te zorgen voor duurzame en gezond verdeelde werkzaamheden.
Heb je 1 uur in de week de tijd? Mail naar info@nvbmh.nl, dan vinden we vast een taak die past bij jouw talenten.

Algemeen

 1. Wat is een Bachelor Medisch Hulpverlener?

Opleiding BMH

 1. Welke hogescholen verzorgen de Bacheloropleiding Medische Hulpverlening?

 2. Wanneer start de opleiding?

 3. Wat zijn de toelatingseisen voor de opleiding?

 4. Hoe wordt de toelaatbaarheid vastgesteld?

 5. Hoe kan ik me aanmelden voor de opleiding?

 6. Hoe lang duurt de opleiding?

 7. Welke onderwijsvorm wordt gebruikt op de opleiding BMH?

 8. Welke titel mag gevoerd worden na de opleiding?

De NVBMH

 1. Wat is de NVBMH?

 2. Welke commissies bestaan er binnen de NVBMH?

 3. Hoe word ik lid van de NVBMH?

 4. Hoe kan ik informatie inwinnen over de NVBMH?

 5. Hoe word ik na mijn afstuderen algemeen lid?

BIG Wet, BIG register en Kwaliteitsregister

 1. Hoe kan ik mij inschrijven in het BIG register?

 2. Wat is het verschil tussen de wet BIG en het BIGregister?

 3. Waar vind ik informatie over het kwaliteitsregister?

 4. Hoe werkt het aanvragen van A- en B-punten voor accreditatie?

 5. Hoe ziet het experimenteerartikel voor de BMH eruit?

 6. Ik ben gevraagd mee te werken aan het evaluatie onderzoek, wat is dan precies de bedoeling?

Vraag en/of antwoord niet kunnen vinden? Neem dan contact met ons op.

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NVBMH.

Contact opnemen?