Informatie voor werkgevers

Sinds 2014 zijn Bachelor Medisch Hulpverleners werkzaam in de gezondheidszorg. Deze Medisch Hulpverleners zijn werkzaam binnen een specifiek domein van medische hulp- en dienstverlening. Deze domeinen bevinden zich vooralsnog in de acute-, interventie- of diagnostische zorg. De Bachelor Medisch Hulpverlener werkt onder supervisie van en op verwijzing door, of in directe samenwerking met een medicus. Binnen de sector ambulancezorg is dat echter niet het geval. Daar werkt een Bachelor Medisch Hulpverlener zelfstandig volgens het geldende Landelijk Protocol Ambulancezorg (LPA). De Bachelor Medisch Hulpverlener werkt samen met onder andere medisch specialisten, arts-assistenten, Physician Assistants, Verpleegkundig Specialisten, (gespecialiseerde) verpleegkundigen en paramedici. Op 1 mei 2017 is een experimenteertraject van start gegaan conform Artikel 36a van de Wet BIG. Voor een periode van vijf jaar mag de Bachelor Medisch Hulpverlener binnen dit experimenteertraject zelfstandig voorbehouden handelingen verrichten, mits daartoe bekwaam verklaard. In deze folder krijgt u meer informatie over het doel van het beroep, de opleiding die de Bachelor Medisch Hulpverlener heeft genoten, de bijdrage van de Medisch Hulpverlener aan de gezondheidszorg, de wettelijke kaders en de toekomst van het beroep. Daarnaast gaan we wat verder in op het in dienst nemen van een Bachelor Medisch Hulpverlener en het inzetten van een eventueel traineeship.

Doel van het beroep

Het doel van het beroep Bachelor Medisch Hulpverlener is bijdragen aan de kwaliteit en continuïteit van de zorgverlening binnen het specifieke domein waarin de Bachelor Medisch Hulpverlener is opgeleid. De Bachelor Medisch Hulpverlener is ondersteunend en kan zo nodig zelfstandig werkzaam zijn in het geneeskundige proces van acute zorg, interventiezorg of diagnostiek. De kern van het beroep Bachelor Medisch Hulpverlener is diagnostisch onderzoek verrichten, de gezondheidstoestand van de patiënt bewaken en zo nodig therapeutisch handelen. Concreet behoren tot de taken van de Bachelor Medisch Hulpverlener: het onderzoeken, monitoren, behandelen, begeleiden van en communiceren met alle patiënten met alle aandoeningen binnen het (medisch) vakgebied. De Bachelor Medisch Hulpverlener verricht praktijkonderzoek, draagt bij aan wetenschappelijk onderzoek, vergroot kennis binnen het vakgebied en professionaliseert de beroepsuitoefening.

Bacheloropleiding Medische Hulpverlening

De Bachelor Medisch Hulpverlener beschikt over het getuigschrift Bachelor Medisch Hulpverlener, een door de Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) erkende HBO- bacheloropleiding. Deze bacheloropleiding wordt anno 2018 verzorgd door de Hogeschool Utrecht, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Hogeschool Rotterdam en is een vierjarige voltijd opleiding. Hoe de opleiding tot Medisch Hulpverlener in elkaar steekt kunt u op de website van de HU, HR en de HAN vinden.

Bachelor Medisch Hulpverlener in de gezondheidszorg

De Bachelor Medisch Hulpverlener is op een andere manier opgeleid dan via de opleidingen die tot dusver bekend zijn in de gezondheidszorg. Daar kleven voor- en nadelen aan. Een Bachelor Medisch Hulpverlener heeft kennis en beschikt over vaardigheden die bij de andere opleidingen minder worden belicht en andersom. De Bachelor Medisch Hulpverlener heeft een brede theoretische basis, is bekend met Evidence Based Practice (EBP) en met geprotocolleerd handelen. Een nadeel is de beperkte werkervaring als startende beroepsbeoefenaar. Doordat de Bacheloropleiding Medische Hulpverlening een dagopleiding is, volgen de studenten stages in het werkveld. Het routinematig handelen moet dan nog worden ontwikkeld door het opdoen van werkervaring. De meeste studenten zijn (relatief) jong na diplomering. Zij hebben echter een frisse kijk op de gezondheidszorg en op de beroepsuitoefening. Veel ziekenhuizen en RAV’en bieden de net afgestudeerde Bachelor Medisch Hulpverlener een traineeship van 6-12 maanden om deze werkervaring op te kunnen bouwen. De Bachelor Medisch Hulpverlener sluit de opleiding af met een volwaardig getuigschrift, waardoor doorstromen naar een andere opleiding binnen de gezondheidszorg relatief eenvoudig is. De Medisch Hulpverlener werkt volgens een beroepsprofiel en de daarop aanvullende beroepscode. Deze beroepscode beschrijft de gemeenschappelijke normen, waarden en gedragsregels die gelden voor de Bachelor Medisch Hulpverlener. Deze gedragsregels dienen als richtlijn voor de Bachelor Medisch Hulpverlener. De werkzaamheden van de Bachelor Medisch Hulpverlener staan beschreven in het beroepsprofiel. De beroepscode is een aanvulling op het beroepsprofiel.

Wettelijke kaders

In mei 2017 is een experimenteertraject van start gegaan conform Artikel 36a van de Wet BIG. Voor een periode van vijf jaar is de Bachelor Medisch Hulpverlener opgenomen in een experimenteertraject van de Wet BIG waarin de Bachelor Medisch Hulpverlener zelfstandig voorbehouden handelingen mag verrichten. Vanaf 1 januari 2019 zijn de afgestudeerde Bachelor Medisch Hulpverleners verplicht zich te registreren in het tijdelijk BIGregister. Door middel van dit tijdelijk BIGregister kunnen alle Bachelor Medisch Hulpverleners zich bij het ingaan van het experimenteertraject als beroepsbeoefenaar registreren alvorens zij als Medisch Hulpverlener zelfstandig voorbehouden handelingen mogen verrichten. Een onafhankelijk instituut begeleidt het experimenteertraject en evalueert het traject na vijf jaar. Daarna neemt de Minister het besluit of en zo ja op welke wijze de Bachelor Medisch Hulpverlener in de Wet BIG wordt opgenomen.

Kwaliteitsregister

Een toegankelijk Kwaliteitsregister voor werkzame Bachelor Medisch Hulpverleners maakt deel uit van het ‘Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid bachelor medisch hulpverlener’ conform Artikel 36a van de Wet BIG. Aangezien de Bachelor Medisch Hulpverlener in eerste instantie in een experimenteerartikel wordt opgenomen, is er nog geen sprake van een volwaardige BIG-registratie van het beroep. Om de kwaliteit van de Bachelor Medisch Hulpverlener in Nederland te waarborgen, richtte de Nederlandse Vereniging voor Bachelor Medisch Hulpverleners (NVBMH) een Kwaliteitsregister in. Alle Bachelor Medisch Hulpverleners die binnen hun reguliere werkzaamheden voorbehouden handelingen verrichten, dienen zich hierin te registreren. Het Kwaliteitsregister is terug te vinden op www.nvbmh.nl. Hierin registreren de Bachelor Medisch Hulpverleners accreditatiepunten. Met 200 punten in 5 jaar kunnen zij in aanmerking komen voor herregistratie in dit register. Op deze manier wil de NVBMH de kwaliteit en deskundigheid van de Bachelor Medisch Hulpverlener bevorderen.

Wet BIG

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft in april 2017 het definitieve besluit genomen om gedurende een experimenteerperiode aan de medisch hulverlener een zelfstandige bevoegdheid, die in omvang is beperkt, toe te kennen van een aantal aangewezen voorbehouden handelingen. Deze experimenteerperiode start met ingang van 1 mei 2017. Gedurende de experimenteerperiode wordt door een onafhankelijke wetenschappelijke evaluatie onderzocht of de toedeling van de zelfstandige bevoegdheid bijdraagt aan efficiëntere en effectievere zorg waarbij het primaire uitgangspunt is dat de kwaliteit van zorg en de patiëntveiligheid is gewaarborgd. De wettekst voor het tijdelijke besluit voor de zelfstandige bevoegdheid Bachelor Medische Hulpverlening volgens de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) voor het Experimenteerartikel 36a in de Wet BIG vindt u hier.

Nadat het evaluatieonderzoek is afgerond neemt de minister van VWS voor het einde van de experimenteerperiode een besluit over de noodzaak om het beroep van medisch hulpverlener al dan niet definitief in de Wet BIG een plaats te geven.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verzocht de titel Bachelor Medisch Hulpverlener te beschermen bij of krachtens de Wet BIG en de Bachelor Medisch Hulpverlener een zelfstandige bevoegdheid toe te kennen ten aanzien van de volgende voorbehouden handelingen:

  • het geven van een subcutane, intramusculaire of intraveneuze injectie;
  • het verrichten van een katheterisatie van de blaas bij volwassenen alsmede het inbrengen van een maagsonde of een infuus;
  • het verrichten van een venapunctie;
  • het verrichten van electieve cardioversie;
  • het verrichten van de volgende handelingen in het kader van acute zorg:
  • het toepassen van defibrillatie;
  • het in-, of extuberen van de luchtpijp met een orale of nasale tube;
  • het toepassen van een drainagepunctie bij een spanningspneumothorax.

Tijdelijk BIG-register

Vanaf 1 januari 2019 is het verplicht om als Bachelor Medisch Hulpverlener geregistreerd te zijn in het BIG-register. De Bachelor Medisch Hulpverlener valt gedurende de experimenteerperiode onder de werking van het tuchtrecht. De tuchtmaatregelen waarschuwing, berisping en geldboete kunnen worden opgelegd voor wat betreft het verrichten van de aangewezen voorbehouden handelingen

Beroepsprofiel

De Medisch Hulpverlener werkt volgens een beroepsprofiel en de daarop aanvullende beroepscode. Deze beroepscode beschrijft de gemeenschappelijke normen, waarden en gedragsregels die gelden voor de Bachelor Medisch Hulpverlener. Deze gedragsregels dienen als richtlijn voor de Bachelor Medisch Hulpverlener. De werkzaamheden van de Bachelor Medisch Hulpverlener staan beschreven in het beroepsprofiel. De beroepscode is een aanvulling op het beroepsprofiel.

Traineeship

Bij het in dienst nemen van een Bachelor Medisch Hulpverlener starten veel werkgevers met een traineeship. Dit traineeship is maatwerk per ziekenhuis of ambulancedienst omdat per organisatie verschillende vaardigheden worden verwacht en omdat de Bachelor Medisch Hulpverleners ieder op hun eigen niveau en manier uit de opleiding stromen. Zij hebben allen de vastgelegde basiskennis en vaardigheden om een diploma te kunnen ontvangen maar hebben verschillende stages gelopen in verschillende organisaties. Wilt u een Bachelor Medisch Hulpverlener in dienst nemen? Dan kunt u de NVBMH om informatie vragen, aangepast op uw situatie. Ook kunt u bij ziekenhuizen en RAV’en in de buurt vragen hoe zij dit hebben aangepakt.
De meeste traineeships duren 6 tot 12 maanden, afhankelijk van de verantwoordelijkheid in de functie en het niveau van de Bachelor Medisch Hulpverlener. In dit traineeship wordt bekeken op welke vlakken de Bachelor Medisch Hulpverlener nog aanvullende kennis en vaardigheden nodig heeft om uiteindelijk als zelfstandig zorgprofessional aan de slag te gaan.

Salaris

De Bachelor Medisch Hulpverlener wordt ingeschaald volgende de functie van de organisatie en volgende de geldende afspraken binnen de CAO van uw organisatie.

Meer informatie

Wilt u meer weten over (het in dienst nemen van) de Bachelor Medisch Hulpverlener? Mail ons dan op info@nvbmh.nl

Informatiefolder algemeen

Download

 

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NVBMH.

Contact opnemen?